ลายไทย ลายพุ่มข้าวบิณ มาจากความเชื่อที่ว่า ความอุดมสมบูรณ์พูนสุข การอยู่ดีกินดีและมีความสุข เหมาะสำหรับตกแต่งห้องพระ วัด โบสถ์ วิหาร หรือใช้ตกแต่งร้านอาหาร